Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MLT Holding

Aktualizacja z dn. 01.01.2021r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego mltholding.pl jest Magdalena Zaczkiewicz prowadzący działalność gospodarczą o nazwie MLT Holding Magdalena  Zaczkiewicz,    znajdującą się przy ul. Żeglugi Wiślanej 11/5, 03-043 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 8792474538, REGON: 380627279

2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnym Regulaminem, obowiązującym w momencie składania danego zamówienia i jego akceptacji.

3.  Firma MLT Holding prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mltholding.pl

 

§2

Ceny towarów i płatności

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie mltholding.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN)
 i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

2. W momencie złożenia przez Klienta zamówienia, cena każdego Towaru podana na stronie sklepu internetowego jest ostateczna i wiążąca. 

3. Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy (patrz §5).

4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny

b) przelew elektroniczny- Przelewy24

c) kartę płatniczą

d) gotówkę- przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, po wcześniejszym uzgodnieniu tego
 w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym ze Sprzedawcą.

5. W przypadku przelewu tradycyjnego za datę dokonania wpłaty Ceny oraz Kosztów dostawy Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy, uznaje się datę uznania na rachunku Sprzedawcy.

 

§3

Składanie zamówienia

 

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.mltholding.pl, bądź mailowo. Wszystkich informacji udzielamy zarówno telefonicznie, jak i poprzez skrzynkę e-mail firmy.

2. Klient może złożyć zamówienie w dwojaki sposób: poprzez założenie swojego konta w Serwisie oraz nie posiadając konta.

3. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest:

a) podać: dokładne dane adresowe, e-mail (niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów zamówienia), nr telefonu, dane do wystawienia faktury- jeżeli Klient zażądał jej otrzymania

b) wybrać sposób dostawy i formę płatności.

4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje informację zwrotną na podany przez siebie adres mailowy o jego przyjęciu przez sklep.

5. Zatwierdzenie zamówienia jest wiążące i jednoznaczne z zawarciem Umowy w momencie, gdy status realizacji zamówienia zostaje ustawiony na "w trakcie realizacji". Wówczas Klient nie ma już możliwości jego modyfikacji.

 

§4

                                                                              Realizacja zamówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach sklepu mltholding.pl, wybór formy płatności i  sposobu przesłania wybranego Towaru.

2. Realizacja zamówienia to: skompletowanie zamówionego Towaru, przygotowanie dokumentów, spakowanie i przygotowanie zakupionego Towaru do wysyłki, przekazanie paczki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku Sprzedającego wpłaty.

4. Wysłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mltholding.pl przyspieszy realizację zamówienia.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli Towar jest dostępny w Magazynie. W przypadku braku zamówionego już towaru, z przyczyn losowych, Sprzedawca kontaktuje się z kupującym, w celu przedstawienia sytuacji i jej możliwego rozwiązania.

6. Kolejność realizacji zamówień wynika z kolejności ich wpłynięcia.

 

§5

Sposób dostawy, płatności i terminy

 

1. Towary zamówione w sklepie internetowym dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej (przedpłata, paczka lub list, priorytetem lub ekonomiczną formą)

b) przesyłkę kurierską (przedpłata)

 

3. Przewidywany czas dostawy:

a) Pocztą Polską- do 3 dni roboczych po nadaniu przesyłki zawierającej zamówione Towary

b) przesyłką kurierską- do 2 dni roboczych po nadaniu przesyłki zawierającej zamówione Towary.

4. Sposób dostawy oraz koszty wysyłki zamówionego towaru dostępne są na stronie:

http://mltholding.pl/webpage/pl/koszty-i-sposoby-dostawy.html

5. Przesyłki są bardzo dobrze zabezpieczone. Kupujący ma obowiązek przy odbiorze przesyłki sprawdzić dokładnie w obecności listonosza lub kuriera stan 
techniczny. W szczególności zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia zawartości paczki. W takim wypadku należy w obecności pracownika Poczty Polskiej, bądź kuriera sporządzić protokół szkody.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

7. Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Towar zgodny z Zamówieniem.

8. W sytuacji, gdy Klient nie odbierze paczki zawierającej Towar zgodny z Zamówieniem, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy Towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 §6  Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 03-043 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomek@mltholding.pl, biuro@mltholding.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w §9 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 03-043 Warszawa.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania.
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Zawarte w niniejszym §6 Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7

Reklamacje

 

1. Reklamacje Towarów zakupionych w sklepie należy poprzedzić wcześniejszą informacją telefoniczną, bądź e-mailową do Sprzedawcy. Zalecane jest uprzednie skorzystanie z internetowego formularza reklamacji, przesyłanego w razie Prośby i sytuacji na Państwa adres e-mail. Wówczas Klient zostanie poinstruowany, na jaki adres należy wysłać reklamowany Towar. W zależności od rodzaju wady i Towaru: adres firmy lub dystrybutora.

2. Reklamacje Towarów należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji Towaru przez Sprzedawcę, jest przesłanie wraz z Towarem otrzymanego przez Klienta paragonu lub kserokopii faktury VAT.

4. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na produkt wolny od wad. W przypadku, kiedy nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu produkt o zbliżonych parametrach.

6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Zdjęcia Towarów, zamieszczone w Sklepie mltholging.pl mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu    produktów.

2. Do Sprzedaży Promocyjnej oraz Wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.

3. Zamawiający, zakładając konto w serwisie mltholding.pl oraz dokonując zakupów w Sklepie, godzi się na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu zamówienia danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i wystawienia dowodu sprzedaży.

4. Zamawiający, przy zakładaniu konta, wyraża także w sposób odrębny i wyraźny zgodę na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych Sprzedawcy i jego Partnerów handlowych oraz na otrzymywanie od nich informacji handlowej i materiałów marketingowych.

5. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Sprzedawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Zamówień złożonych do dnia zmiany Regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014r.

 

§9

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

MLT HOLDING
ul. Żeglugi Wiślanej 11/5 03-043 Warszawa

www.mltholding.pl

tomek@mltholding.pl, biuro@mltholding.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.